Оперативна програма

 

 

ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ

Европейски фонд

за регионално развитие

Инвестираме във вашето бъдеще

 

 

 

 

 

ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА

„Развитие на конкурентоспособността

на българската икономика” 2007-2013

www.opcompetitiveness.bg

 

          Операция BG161PO003-2.1.13 "Технологична модернизация в малки и средни предприятия”,

 

Проект BG161PO003-2.1.13-0208 – С0001„ Технологично обновление на ЕТ „Дианжели – Ангел Ангелов” се осъществява с финансовата подкрепа на ОП”Развитие на конкурентоспособността на българската икономика” 2007-2013, съфинансирана от Европейският фонд за регионално развитие и от националния бюджет на Република България

Оперативна програма

„Развитие на конкурентоспособността на българската икономика“ 2007-2013

 

Схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ:

BG161PO003-2.1.13 "Технологична модернизация в малки и средни предприятия”

 

Бенефициент - ЕТ „Дианжели – Ангел Ангелов”

Наименование на проекта: "Технологично обновление на ЕТ „Дианжели – Ангел Ангелов”

Място на изпълнение на дейностите: Област: Пловдив; Община: Пловдив; град: Пловдив

Продължителност на проекта – 12 месеца

Обща стойност:   776 790 лева

Принос на ЕС:    543 753 лева

 

Основната цел на проекта е повишаване на конкурентоспособността на ЕТ „Дианжели – Ангел Ангелов”, гр. Пловдив, на вътрешния пазар, износ за европейските пазари, повишаване производителността на труда и на финансовата ефективност посредством модернизация и технологично обновление на фирмата.

 

Специфичните цели на проекта са следните:

1.     Повишаване качеството на произвежданите продукти;

2.     Оптимизация на производствените процеси;

3.     Минимизиране на производствените разходи;

4.     Здравословни условия на труд, икономия на енергия и опазване на околната среда;

5.     Повишаване авторитета на фирмата сред клиентите и потенциалните партньори;

6.     Придобиване на полезен опит в разработването и управлението на проекти;

7.     Постигане на устойчиво нарастване на бизнеса в дългосрочен план.

 

Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика” 2007-2013, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от ЕТ „Дианжели – Ангел Ангелов” и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Договарящия орган

Цели

Високо качество
Фирмата се стреми към непрекъснато усъвършенстване и подобряване на качеството, включително с използването на съвременни технологии.

Нови партньори
ЕТ "Дианжели" А. Ангелов е лоялен партньор и има за цел изграждането на множество ползотворни парньорства с фирми от страната и чужбина.

Нови машини
За фирма в областта на производството машините са двигателя на нейния прогрeс. Ето защо ние се стремим към постоянно подобряване на машинния парк и производство на повече собствени изделия.

Прочети повече